واردات بی‌رویه کالا به آتش کشیدن بنیه اقتصادی داخل است / نمایندگان در برابر پیشنهاد‌های دولت چشم و گوش بسته عمل نکنند

واردات بی‌رویه کالا به آتش کشیدن بنیه اقتصادی داخل است / نمایندگان در برابر پیشنهاد‌های دولت چشم و گوش بسته عمل نکنند
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: واردات بی‌رویه کالا به آتش کشیدن بنیه اقتصادی داخل است و به همان نسبتی که کالاهای مشابه داخلی از خارج وارد می‌شود، تولیدات داخلی از رونق افتاده و در نتیجه کارخانجات تولید کننده در داخل تعطیل شده و بیکاری رواج پیدا می‌کند.

واردات بی‌رویه کالا به آتش کشیدن بنیه اقتصادی داخل است / نمایندگان در برابر پیشنهاد‌های دولت چشم و گوش بسته عمل نکنند

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: واردات بی‌رویه کالا به آتش کشیدن بنیه اقتصادی داخل است و به همان نسبتی که کالاهای مشابه داخلی از خارج وارد می‌شود، تولیدات داخلی از رونق افتاده و در نتیجه کارخانجات تولید کننده در داخل تعطیل شده و بیکاری رواج پیدا می‌کند.
واردات بی‌رویه کالا به آتش کشیدن بنیه اقتصادی داخل است / نمایندگان در برابر پیشنهاد‌های دولت چشم و گوش بسته عمل نکنند

ganool review

View more posts from this author