واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شد

واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت واردات برنج تا پایان فصل برداشت خبر داد.

واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت واردات برنج تا پایان فصل برداشت خبر داد.
واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شد

View more posts from this author