واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی دارند/ تخصیص تسهیلان با سود پایین به تولیدکنندگان ضروریست

واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی دارند/ تخصیص تسهیلان با سود پایین به تولیدکنندگان ضروریست
امام جمعه ایوانکی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ایوانکی مشکل نقدینگی دارند، گفت: بانک‌ها تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی دارند/ تخصیص تسهیلان با سود پایین به تولیدکنندگان ضروریست

امام جمعه ایوانکی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ایوانکی مشکل نقدینگی دارند، گفت: بانک‌ها تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی دارند/ تخصیص تسهیلان با سود پایین به تولیدکنندگان ضروریست

View more posts from this author