هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ آماده‌سازی نیروی دریایی ارتش

هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ آماده‌سازی نیروی دریایی ارتش
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت ایران به‌گونه‌ای است که هیچ کشوری جرأت حمله به آن را ندارد.

هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ آماده‌سازی نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت ایران به‌گونه‌ای است که هیچ کشوری جرأت حمله به آن را ندارد.
هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ آماده‌سازی نیروی دریایی ارتش

اس ام اس جدید

View more posts from this author