هیچ چیزی معادل مفهوم ولایت در اسلام نیست

هیچ چیزی معادل مفهوم ولایت در اسلام نیست
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ چیزی معادل مفهوم ولایت در اسلام نیست، «ولی» یعنی کسی که با او اتصال روحی برقرار است، ولایت‌فقیه هم در همین جایگاه است و شهیده کمایی نشان داد که این اتصال چه قدر زیبا می‌تواند اتفاق بیفتد.

هیچ چیزی معادل مفهوم ولایت در اسلام نیست

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ چیزی معادل مفهوم ولایت در اسلام نیست، «ولی» یعنی کسی که با او اتصال روحی برقرار است، ولایت‌فقیه هم در همین جایگاه است و شهیده کمایی نشان داد که این اتصال چه قدر زیبا می‌تواند اتفاق بیفتد.
هیچ چیزی معادل مفهوم ولایت در اسلام نیست

View more posts from this author