هیچ موقوفه‌ای قابل‌ خرید و فروش نیست

هیچ موقوفه‌ای قابل‌ خرید و فروش نیست
مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف گفت: از لحاظ قانونی هیچ موقوفه‌ای قابل‌ خرید و فروش نیست و در دفترخانه و مرکز اسنادی قابل‌انتقال نیست.

هیچ موقوفه‌ای قابل‌ خرید و فروش نیست

مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف گفت: از لحاظ قانونی هیچ موقوفه‌ای قابل‌ خرید و فروش نیست و در دفترخانه و مرکز اسنادی قابل‌انتقال نیست.
هیچ موقوفه‌ای قابل‌ خرید و فروش نیست

View more posts from this author