هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل صورت نگرفته است/ افزایش 302 درصدی صادرات چمدانی

هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل صورت نگرفته است/ افزایش 302 درصدی صادرات چمدانی
دبیر اتاق بازرگانی اردبیل گفت: سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استان اردبیل انجام نشده است.

هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل صورت نگرفته است/ افزایش 302 درصدی صادرات چمدانی

دبیر اتاق بازرگانی اردبیل گفت: سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استان اردبیل انجام نشده است.
هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل صورت نگرفته است/ افزایش 302 درصدی صادرات چمدانی

View more posts from this author