هیچ تصمیمی برای تقسیمات کشوری گرفته نشده/ مسببان حادثه کازرون مجازات شوند

هیچ تصمیمی برای تقسیمات کشوری گرفته نشده/ مسببان حادثه کازرون مجازات شوند
امام جمعه کازرون با اشاره به اینکه مطالبات باید در فضای آرام و منطقی پیگیری شود، گفت: تجمعات دلیل و توجیهی ندارد چراکه طرح پیشنهادی متوقف شده است.

هیچ تصمیمی برای تقسیمات کشوری گرفته نشده/ مسببان حادثه کازرون مجازات شوند

امام جمعه کازرون با اشاره به اینکه مطالبات باید در فضای آرام و منطقی پیگیری شود، گفت: تجمعات دلیل و توجیهی ندارد چراکه طرح پیشنهادی متوقف شده است.
هیچ تصمیمی برای تقسیمات کشوری گرفته نشده/ مسببان حادثه کازرون مجازات شوند

View more posts from this author