هیچ‌گونه علائمی از کرونا ویروس در ریگان مشاهده نشده است‌

هیچ‌گونه علائمی از کرونا ویروس در ریگان مشاهده نشده است‌
مدیر شبکه دامپزشکی ریگان گفت‌: تا‌کنون هیچ‌گونه علائمی از بیماری کرونا ویروس شتر در ریگان مشاهده نشده است‌.

هیچ‌گونه علائمی از کرونا ویروس در ریگان مشاهده نشده است‌

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان گفت‌: تا‌کنون هیچ‌گونه علائمی از بیماری کرونا ویروس شتر در ریگان مشاهده نشده است‌.
هیچ‌گونه علائمی از کرونا ویروس در ریگان مشاهده نشده است‌

خرم خبر

View more posts from this author