هیچ‌کدام از 50 تالاب ایران، زنده نیست/ محیط زیست مسئله 80 میلیون نفر جمعیت است

هیچ‌کدام از 50 تالاب ایران، زنده نیست/ محیط زیست مسئله 80 میلیون نفر جمعیت است
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: هیچ‌کدام از 50 تالاب ایران زنده نیست که علت آن دخالت انسان می‌باشد، به‌طوریکه ما انسان‌ها معمولا بعد از اینکه تخریب می کنیم، مجددا به فکر احیاء هستیم.

هیچ‌کدام از 50 تالاب ایران، زنده نیست/ محیط زیست مسئله 80 میلیون نفر جمعیت است

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: هیچ‌کدام از 50 تالاب ایران زنده نیست که علت آن دخالت انسان می‌باشد، به‌طوریکه ما انسان‌ها معمولا بعد از اینکه تخریب می کنیم، مجددا به فکر احیاء هستیم.
هیچ‌کدام از 50 تالاب ایران، زنده نیست/ محیط زیست مسئله 80 میلیون نفر جمعیت است

View more posts from this author