هیئات باید برای اعزام کاروان‌های اربعین تشویق شوند/ رعایت ادب باید در اربعین حسینی پررنگ شود

هیئات باید برای اعزام کاروان‌های اربعین تشویق شوند/ رعایت ادب باید در اربعین حسینی پررنگ شود
یکی از اساتید برجسته حوزه گفت: فردی که در اربعین حسینی پیاده به سمت کربلا حرکت می‌کند باید ادب را مورد توجه قرار دهد و آنقدر مؤدب باشد که بتواند در رفتار دیگران تأثیر بگذارد.

هیئات باید برای اعزام کاروان‌های اربعین تشویق شوند/ رعایت ادب باید در اربعین حسینی پررنگ شود

یکی از اساتید برجسته حوزه گفت: فردی که در اربعین حسینی پیاده به سمت کربلا حرکت می‌کند باید ادب را مورد توجه قرار دهد و آنقدر مؤدب باشد که بتواند در رفتار دیگران تأثیر بگذارد.
هیئات باید برای اعزام کاروان‌های اربعین تشویق شوند/ رعایت ادب باید در اربعین حسینی پررنگ شود

View more posts from this author