هویت شهر مشهد با مفهوم شهادت عجین شده است/ نباید اجازه بلندمرتبه‌سازی در محدوده حرم مطهر داده شود

هویت شهر مشهد با مفهوم شهادت عجین شده است/ نباید اجازه بلندمرتبه‌سازی در محدوده حرم مطهر داده شود
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هویت شهر مشهد با مفهوم شهادت عجین شده است، گفت: نام مشهد همراه با تقدس و معنویت است، بنابراین این قداست و معنویت باید در تمام شئون و لایه‌های تصمیم‌گیری این شهر جلوه داشته باشد.

هویت شهر مشهد با مفهوم شهادت عجین شده است/ نباید اجازه بلندمرتبه‌سازی در محدوده حرم مطهر داده شود

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هویت شهر مشهد با مفهوم شهادت عجین شده است، گفت: نام مشهد همراه با تقدس و معنویت است، بنابراین این قداست و معنویت باید در تمام شئون و لایه‌های تصمیم‌گیری این شهر جلوه داشته باشد.
هویت شهر مشهد با مفهوم شهادت عجین شده است/ نباید اجازه بلندمرتبه‌سازی در محدوده حرم مطهر داده شود

View more posts from this author