هوای 7 شهر خوزستان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

هوای 7 شهر خوزستان در وضعیت خطرناک قرار گرفت
بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور هوای 4 شهر خوزستان در ساعت 10 امروز در وضعیت خطرناک قرار گرفت.

هوای 7 شهر خوزستان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور هوای 4 شهر خوزستان در ساعت 10 امروز در وضعیت خطرناک قرار گرفت.
هوای 7 شهر خوزستان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

View more posts from this author