هوای کردستان همچنان نفس‌گیر است

هوای کردستان همچنان نفس‌گیر است
هوای کردستان همچنان نفس‌گیر است به طوری که مردم سنندج از آغاز سال تاکنون سه روز هوای خطرناک را تجربه کرده است.

هوای کردستان همچنان نفس‌گیر است

هوای کردستان همچنان نفس‌گیر است به طوری که مردم سنندج از آغاز سال تاکنون سه روز هوای خطرناک را تجربه کرده است.
هوای کردستان همچنان نفس‌گیر است

View more posts from this author