هوای اهواز ناسالم است

هوای اهواز ناسالم است
شاخص آلودگی هوا در اهواز در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 ظهر امروز به 162 رسید و در محدوده ناسالم قرار گرفت.

هوای اهواز ناسالم است

شاخص آلودگی هوا در اهواز در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 ظهر امروز به 162 رسید و در محدوده ناسالم قرار گرفت.
هوای اهواز ناسالم است

View more posts from this author