هوای اهواز بسیار ناسالم شد

هوای اهواز بسیار ناسالم شد
شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 11 ظهر امروز به 275 رسید و در محدوده بسیار ناسالم قرار گرفت.

هوای اهواز بسیار ناسالم شد

شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 11 ظهر امروز به 275 رسید و در محدوده بسیار ناسالم قرار گرفت.
هوای اهواز بسیار ناسالم شد

View more posts from this author