هنوز به حقیقت نماز پی نبرده‌ایم

هنوز به حقیقت نماز پی نبرده‌ایم
امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه هنوز به حقیقت نماز پی نبرده‌ایم، گفت: نماز اگر به مرحله خودباختگی نرسد، نماز نیست.

هنوز به حقیقت نماز پی نبرده‌ایم

امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه هنوز به حقیقت نماز پی نبرده‌ایم، گفت: نماز اگر به مرحله خودباختگی نرسد، نماز نیست.
هنوز به حقیقت نماز پی نبرده‌ایم

View more posts from this author