هنر زنان پته‌دوز و قالیباف کرمانی مستند می‌شود

هنر زنان پته‌دوز و قالیباف کرمانی مستند می‌شود
مسؤول واحد خواهران ستاد کشوری عتبات عالیات در سفر به کرمان از ساخت فیلم مستند فعالیت خواهران در کرمان خبر داد.

هنر زنان پته‌دوز و قالیباف کرمانی مستند می‌شود

مسؤول واحد خواهران ستاد کشوری عتبات عالیات در سفر به کرمان از ساخت فیلم مستند فعالیت خواهران در کرمان خبر داد.
هنر زنان پته‌دوز و قالیباف کرمانی مستند می‌شود

View more posts from this author