هنر اسلامی در خدمت مفاهیم شیعی است/ ایران مهد هنر اسلامی

هنر اسلامی در خدمت مفاهیم شیعی است/ ایران مهد هنر اسلامی
رئیس مدرسه اسلامی هنر گفت: هنر اسلامی زبانی رسا در خدمت مفاهیم شیعی است و ایران به عنوان مهد هنر اسلامی شناخته می‌شود.

هنر اسلامی در خدمت مفاهیم شیعی است/ ایران مهد هنر اسلامی

رئیس مدرسه اسلامی هنر گفت: هنر اسلامی زبانی رسا در خدمت مفاهیم شیعی است و ایران به عنوان مهد هنر اسلامی شناخته می‌شود.
هنر اسلامی در خدمت مفاهیم شیعی است/ ایران مهد هنر اسلامی

View more posts from this author