هنرمندان در حمایت از سپاه کمپین تشکیل دهند/ هنرمندان از خدمات سپاه حمایت می‌کنند

هنرمندان در حمایت از سپاه کمپین تشکیل دهند/ هنرمندان از خدمات سپاه حمایت می‌کنند
کارگردان سینما و تلویزیون گفت: هنرمندان باید در حمایت از سپاه کمپین تشکیل دهند؛ جامعه هنری از خدمات سپاه حمایت می‌کند.

هنرمندان در حمایت از سپاه کمپین تشکیل دهند/ هنرمندان از خدمات سپاه حمایت می‌کنند

کارگردان سینما و تلویزیون گفت: هنرمندان باید در حمایت از سپاه کمپین تشکیل دهند؛ جامعه هنری از خدمات سپاه حمایت می‌کند.
هنرمندان در حمایت از سپاه کمپین تشکیل دهند/ هنرمندان از خدمات سپاه حمایت می‌کنند

View more posts from this author