هنرمندان با معضل بیکاری مواجه هستند/ دولت امنیت شغلی هنرمندان را تأمین کند

هنرمندان با معضل بیکاری مواجه هستند/ دولت امنیت شغلی هنرمندان را تأمین کند
بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان گفت: هنرمندان امروز با معضل بیکاری مواجه هستند و دولت باید امنیت شغلی آنها را تأمین کند.

هنرمندان با معضل بیکاری مواجه هستند/ دولت امنیت شغلی هنرمندان را تأمین کند

بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان گفت: هنرمندان امروز با معضل بیکاری مواجه هستند و دولت باید امنیت شغلی آنها را تأمین کند.
هنرمندان با معضل بیکاری مواجه هستند/ دولت امنیت شغلی هنرمندان را تأمین کند

View more posts from this author