هنرمندان با ابزار هنر، حکمت را به جامعه عرضه کنند/ هنر اسلامی آمیخته با حکمت است

هنرمندان با ابزار هنر، حکمت را به جامعه عرضه کنند/ هنر اسلامی آمیخته با حکمت است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: هنرمندان می‌توانند با ابزار هنر، حکمت را به جامعه عرضه کنند و از آن در جهت ترویج معارف دینی و ارزش‌های اسانی بهره گیرند.

هنرمندان با ابزار هنر، حکمت را به جامعه عرضه کنند/ هنر اسلامی آمیخته با حکمت است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: هنرمندان می‌توانند با ابزار هنر، حکمت را به جامعه عرضه کنند و از آن در جهت ترویج معارف دینی و ارزش‌های اسانی بهره گیرند.
هنرمندان با ابزار هنر، حکمت را به جامعه عرضه کنند/ هنر اسلامی آمیخته با حکمت است

View more posts from this author