هم‌زمانی فشار بر تولیدکننده و برگزاری همایش برای تشویق او عقلانی نیست

هم‌زمانی فشار بر تولیدکننده و برگزاری همایش برای تشویق او عقلانی نیست
امام جمعه اصفهان گفت: عاقلانه نیست که از طرفی تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد و از سوی دیگر همایش گرفته شود و تولیدکنندگان را تشویق کنیم.

هم‌زمانی فشار بر تولیدکننده و برگزاری همایش برای تشویق او عقلانی نیست

امام جمعه اصفهان گفت: عاقلانه نیست که از طرفی تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد و از سوی دیگر همایش گرفته شود و تولیدکنندگان را تشویق کنیم.
هم‌زمانی فشار بر تولیدکننده و برگزاری همایش برای تشویق او عقلانی نیست

View more posts from this author