همیاران طبیعت با محوریت دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌شود

همیاران طبیعت با محوریت دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌شود
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: همیاران طبیعت با محوریت دانش‌آموزان و نسل آینده فعالیت خود را در صیانت از طبیعت سرسبز اعم از مراتع و جنگل‌ها راه‌اندازی می‌شود.

همیاران طبیعت با محوریت دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: همیاران طبیعت با محوریت دانش‌آموزان و نسل آینده فعالیت خود را در صیانت از طبیعت سرسبز اعم از مراتع و جنگل‌ها راه‌اندازی می‌شود.
همیاران طبیعت با محوریت دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌شود

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author