همگان باید نسبت به رعایت حقوق انفال اهتمام داشته باشند

همگان باید نسبت به رعایت حقوق انفال اهتمام داشته باشند
یکی از مراجع عظام تقلید پرهیز از هدررفتن منابع طبیعی و نعمت‌های الهی را موضوع مورد تأکید اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: همگان باید نسبت به رعایت حقوق انفال و نعمت‌های الهی اهتمام داشته باشند و در این راستا باید فکر و فرهنگ مردم را رشد دهیم.

همگان باید نسبت به رعایت حقوق انفال اهتمام داشته باشند

یکی از مراجع عظام تقلید پرهیز از هدررفتن منابع طبیعی و نعمت‌های الهی را موضوع مورد تأکید اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: همگان باید نسبت به رعایت حقوق انفال و نعمت‌های الهی اهتمام داشته باشند و در این راستا باید فکر و فرهنگ مردم را رشد دهیم.
همگان باید نسبت به رعایت حقوق انفال اهتمام داشته باشند

View more posts from this author