همکاری علمی و پژوهشی بیانگر اتحاد بین ایران و افغاستان است

همکاری علمی و پژوهشی بیانگر اتحاد بین ایران و افغاستان است
رئیس دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی افغانستان گفت: همکاری علمی و پژوهشی همه‌جانبه میان دانشگاه حکیم سبزواری بیانگر اتحاد و وحدت کشورهای ایران و افغاستان برای رفع تمامی مشکلات دو کشور است.

همکاری علمی و پژوهشی بیانگر اتحاد بین ایران و افغاستان است

رئیس دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی افغانستان گفت: همکاری علمی و پژوهشی همه‌جانبه میان دانشگاه حکیم سبزواری بیانگر اتحاد و وحدت کشورهای ایران و افغاستان برای رفع تمامی مشکلات دو کشور است.
همکاری علمی و پژوهشی بیانگر اتحاد بین ایران و افغاستان است

View more posts from this author