همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری

همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری
فرماندار ماکو بر لزوم همکاری‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری تأکید کرد.

همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری

فرماندار ماکو بر لزوم همکاری‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری تأکید کرد.
همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری

View more posts from this author