همه کارها با تکیه بر توان داخلی در کشور انجام‌شدنی است

همه کارها با تکیه بر توان داخلی در کشور انجام‌شدنی است
امام جمعه کرمانشاه اسلام زلال ناب را توانمند عنوان کرد و گفت: همه کارها در کشور با تکیه بر توان داخلی قابل انجام است.

همه کارها با تکیه بر توان داخلی در کشور انجام‌شدنی است

امام جمعه کرمانشاه اسلام زلال ناب را توانمند عنوان کرد و گفت: همه کارها در کشور با تکیه بر توان داخلی قابل انجام است.
همه کارها با تکیه بر توان داخلی در کشور انجام‌شدنی است

View more posts from this author