همنشین درد

همنشین درد
پرستاران را به حق باید فرشته‌های سپیدپوشی دانست که مرهمی هستند بر درد‌های بیماران و همراهانشان، همان‌هایی که زینب‌وار با صبر و ایثار در خدمت به جامعه پیشگام‌اند و در این راه بدون چشم‌داشتی، همنشین دردهایمان هستند.

همنشین درد

پرستاران را به حق باید فرشته‌های سپیدپوشی دانست که مرهمی هستند بر درد‌های بیماران و همراهانشان، همان‌هایی که زینب‌وار با صبر و ایثار در خدمت به جامعه پیشگام‌اند و در این راه بدون چشم‌داشتی، همنشین دردهایمان هستند.
همنشین درد

View more posts from this author