همسرکشی در اراک/ قاتل در برخورد با قطار کشته شد

همسرکشی در اراک/ قاتل در برخورد با قطار کشته شد
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: فردی بامداد امروز در اراک همسرش را کشت و سپس با انداختن خود زیر قطار خودکشی کرد.

همسرکشی در اراک/ قاتل در برخورد با قطار کشته شد

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: فردی بامداد امروز در اراک همسرش را کشت و سپس با انداختن خود زیر قطار خودکشی کرد.
همسرکشی در اراک/ قاتل در برخورد با قطار کشته شد

View more posts from this author