همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص) لرستان غرق در ماتم شد

همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص) لرستان غرق در ماتم شد
امروز همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) استان لرستان غرق در عزا و ماتم شد.

همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص) لرستان غرق در ماتم شد

امروز همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) استان لرستان غرق در عزا و ماتم شد.
همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص) لرستان غرق در ماتم شد

View more posts from this author