همدان پایلوت ارائه خدمات کتابخوانی به جامعه عشایری می‌شود

همدان پایلوت ارائه خدمات کتابخوانی به جامعه عشایری می‌شود
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان از ارائه خدمات کتابخوانی به جامعه عشایر در همدان خبر داد و گفت: همدان در این زمینه پایلوت می‌شود.

همدان پایلوت ارائه خدمات کتابخوانی به جامعه عشایری می‌شود

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان از ارائه خدمات کتابخوانی به جامعه عشایر در همدان خبر داد و گفت: همدان در این زمینه پایلوت می‌شود.
همدان پایلوت ارائه خدمات کتابخوانی به جامعه عشایری می‌شود

View more posts from this author