همدان و کاروانسرای خاطره‌ها/ تاریخ خفته در کاروانسراها

همدان و کاروانسرای خاطره‌ها/ تاریخ خفته در کاروانسراها
«کاروانسراها» به عنوان یک کالبد ارزشمند در دل بازار همدان، این روزها همچنان افتان و خیزان سرپاست البته نه همچون گذشته که با کارکردی جدید، می‌طلبد به این مراکز به عنوان یکی از بخش‌های تاریخی بازار توجه شده و معرفی شوند.

همدان و کاروانسرای خاطره‌ها/ تاریخ خفته در کاروانسراها

«کاروانسراها» به عنوان یک کالبد ارزشمند در دل بازار همدان، این روزها همچنان افتان و خیزان سرپاست البته نه همچون گذشته که با کارکردی جدید، می‌طلبد به این مراکز به عنوان یکی از بخش‌های تاریخی بازار توجه شده و معرفی شوند.
همدان و کاروانسرای خاطره‌ها/ تاریخ خفته در کاروانسراها

View more posts from this author