همدان مهد پرورش دونده‌های نخبه است/ فدراسیون دوومیدانی نگاه ویژه‌ای به زمان‌پور دارد

همدان مهد پرورش دونده‌های نخبه است/ فدراسیون دوومیدانی نگاه ویژه‌ای به زمان‌پور دارد
دبیر فدراسیون دوومیدانی با حضور در استان همدان گفت: همدان از قدیم مهد پرورش دونده‌های نخبه و مستعد بوده است.

همدان مهد پرورش دونده‌های نخبه است/ فدراسیون دوومیدانی نگاه ویژه‌ای به زمان‌پور دارد

دبیر فدراسیون دوومیدانی با حضور در استان همدان گفت: همدان از قدیم مهد پرورش دونده‌های نخبه و مستعد بوده است.
همدان مهد پرورش دونده‌های نخبه است/ فدراسیون دوومیدانی نگاه ویژه‌ای به زمان‌پور دارد

View more posts from this author