همدان را به مردم کشور چک معرفی می‌کنم/ عدم پشتیبانی سیستم بانکی بین‌المللی برای ما مشکل ایجاد کرده است

همدان را به مردم کشور چک معرفی می‌کنم/ عدم پشتیبانی سیستم بانکی بین‌المللی برای ما مشکل ایجاد کرده است
سفیر جمهوری چک در ایران گفت: همدان در فهرست مقصد گردشگری به شهروندان کشور چک معرفی می‌شود.

همدان را به مردم کشور چک معرفی می‌کنم/ عدم پشتیبانی سیستم بانکی بین‌المللی برای ما مشکل ایجاد کرده است

سفیر جمهوری چک در ایران گفت: همدان در فهرست مقصد گردشگری به شهروندان کشور چک معرفی می‌شود.
همدان را به مردم کشور چک معرفی می‌کنم/ عدم پشتیبانی سیستم بانکی بین‌المللی برای ما مشکل ایجاد کرده است

View more posts from this author