همدان بر بام «کاتای» ایران

همدان بر بام «کاتای» ایران
مسابقات قهرمانی «جودو کاتا» که به میزبانی شهر مریانج برگزار شده بود، با قهرمانی تیم همدان به پایان رسید.

همدان بر بام «کاتای» ایران

مسابقات قهرمانی «جودو کاتا» که به میزبانی شهر مریانج برگزار شده بود، با قهرمانی تیم همدان به پایان رسید.
همدان بر بام «کاتای» ایران

wolrd press news

View more posts from this author