همدان بازار بی در و پیکر دستفروشان سایر شهرها می‌شود

همدان بازار بی در و پیکر دستفروشان سایر شهرها می‌شود
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسامی شهر همدان گفت: با تهیه طرح ساماندهی دستفروشان، همدان را بازار بی‌در و پیکر برای دستفروشان سایر شهرها نکنیم.

همدان بازار بی در و پیکر دستفروشان سایر شهرها می‌شود

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسامی شهر همدان گفت: با تهیه طرح ساماندهی دستفروشان، همدان را بازار بی‌در و پیکر برای دستفروشان سایر شهرها نکنیم.
همدان بازار بی در و پیکر دستفروشان سایر شهرها می‌شود

View more posts from this author