همایش اربعین حسینی یک کار اردویی و جهادی است

همایش اربعین حسینی یک کار اردویی و جهادی است
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه برگزاری همایش بزرگ اربعین حسینی یک کار اردویی و جهادی و نمایانگر قدرت عظیم شیعیان است، گفت: موضوع فراگیر شدن پیاده‌روی اربعین حسینی یک اتفاق بی‌نظیر در عالم است.

همایش اربعین حسینی یک کار اردویی و جهادی است

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه برگزاری همایش بزرگ اربعین حسینی یک کار اردویی و جهادی و نمایانگر قدرت عظیم شیعیان است، گفت: موضوع فراگیر شدن پیاده‌روی اربعین حسینی یک اتفاق بی‌نظیر در عالم است.
همایش اربعین حسینی یک کار اردویی و جهادی است

View more posts from this author