هلاکت عامل اصلی شهادت 2 تن از ماموران ناجا در سیستان و بلوچستان

هلاکت عامل اصلی شهادت 2 تن از ماموران ناجا در سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از هلاکت عامل اصلی شهادت دو تن از ماموران ناجا در سیستان و بلوچستان خبر داد.

هلاکت عامل اصلی شهادت 2 تن از ماموران ناجا در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از هلاکت عامل اصلی شهادت دو تن از ماموران ناجا در سیستان و بلوچستان خبر داد.
هلاکت عامل اصلی شهادت 2 تن از ماموران ناجا در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author