هفت‌خوان صدور حکم در پرونده «هفتخوان»/ پای برخی «مقامات» در میان است!

هفت‌خوان صدور حکم در پرونده «هفتخوان»/ پای برخی «مقامات» در میان است!
نزدیک به 17 ماه از حادثه دلخراش برخورد قطارهای مسافری در محور سمنان–دامغان می‌گذرد و هفت‌خوان صدور حکم در پرونده حادثه ریلی ایستگاه «هفتخوان» هنوز به پایان نرسیده است.

هفت‌خوان صدور حکم در پرونده «هفتخوان»/ پای برخی «مقامات» در میان است!

نزدیک به 17 ماه از حادثه دلخراش برخورد قطارهای مسافری در محور سمنان–دامغان می‌گذرد و هفت‌خوان صدور حکم در پرونده حادثه ریلی ایستگاه «هفتخوان» هنوز به پایان نرسیده است.
هفت‌خوان صدور حکم در پرونده «هفتخوان»/ پای برخی «مقامات» در میان است!

View more posts from this author