هزاران اهوازی علیه آشوبگران به خیابان‌ها آمدند

هزاران اهوازی علیه آشوبگران به خیابان‌ها آمدند
مردم اهواز علیه اقدامات آشوبگران در روزهای اخیر به خیابان آمدند و شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر آمریکا سر دادند.

هزاران اهوازی علیه آشوبگران به خیابان‌ها آمدند

مردم اهواز علیه اقدامات آشوبگران در روزهای اخیر به خیابان آمدند و شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر آمریکا سر دادند.
هزاران اهوازی علیه آشوبگران به خیابان‌ها آمدند

View more posts from this author