هر یک میلیون ایرانی یک بالگرد امدادی/ با وجود تحریم‌ها به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی روی زمین نمی‌ماند

هر یک میلیون ایرانی یک بالگرد امدادی/ با وجود تحریم‌ها به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی روی زمین نمی‌ماند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه لازم است برای هر 1 میلیون نفر، یک بالگرد اورژانسی در سطح کشور داشته باشیم، گفت: باوجود تحریم‌ها در راستای به‌روزرسانی “تجهیزات پزشکی” و “حوزه بهداشت و درمان” تلاش خواهیم کرد.

هر یک میلیون ایرانی یک بالگرد امدادی/ با وجود تحریم‌ها به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی روی زمین نمی‌ماند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه لازم است برای هر 1 میلیون نفر، یک بالگرد اورژانسی در سطح کشور داشته باشیم، گفت: باوجود تحریم‌ها در راستای به‌روزرسانی “تجهیزات پزشکی” و “حوزه بهداشت و درمان” تلاش خواهیم کرد.
هر یک میلیون ایرانی یک بالگرد امدادی/ با وجود تحریم‌ها به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی روی زمین نمی‌ماند

View more posts from this author