هر یک روز تعطیلی 600 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند/ مشکل صادرکنندگان گران تمام‌شدن تولید کالا در ایران است

هر یک روز تعطیلی 600 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند/ مشکل صادرکنندگان گران تمام‌شدن تولید کالا در ایران است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم گفت: گران تمام‌شدن تولید کالا مشکل اصلی صادرکنندگان در ایران است و تولیدکننده در کشورمان برای 36 مورد باید هزینه پرداخت کند.

هر یک روز تعطیلی 600 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند/ مشکل صادرکنندگان گران تمام‌شدن تولید کالا در ایران است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم گفت: گران تمام‌شدن تولید کالا مشکل اصلی صادرکنندگان در ایران است و تولیدکننده در کشورمان برای 36 مورد باید هزینه پرداخت کند.
هر یک روز تعطیلی 600 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند/ مشکل صادرکنندگان گران تمام‌شدن تولید کالا در ایران است

View more posts from this author