هر کسی از مسیر ولایت خارج شود، به حلقه فتنه می‌پیوندد/ دشمن از نابودی داعش عصبانی است

هر کسی از مسیر ولایت خارج شود، به حلقه فتنه می‌پیوندد/ دشمن از نابودی داعش عصبانی است
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس گفت: هر کسی از مسیر ولایت و شهدا خارج شود، به حلقه فتنه می‌پیوندد؛ امروز دشمن از نابودی داعش عصبانی است.

هر کسی از مسیر ولایت خارج شود، به حلقه فتنه می‌پیوندد/ دشمن از نابودی داعش عصبانی است

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس گفت: هر کسی از مسیر ولایت و شهدا خارج شود، به حلقه فتنه می‌پیوندد؛ امروز دشمن از نابودی داعش عصبانی است.
هر کسی از مسیر ولایت خارج شود، به حلقه فتنه می‌پیوندد/ دشمن از نابودی داعش عصبانی است

View more posts from this author