هر کاری در دنیا حکمتی دارد/ راه دفع بلایا صدقه دادن است

هر کاری در دنیا حکمتی دارد/ راه دفع بلایا صدقه دادن است
استاد حوزه علمیه قم گفت: خداوند بر این دنیا سیطره دارد و هیچ ذره‌ای در عالم بدون دلیل جابه‌جا نمی‌شود، هر کاری در دنیا حکمتی دارد و هیچ اتفاقی بی‌دلیل در عالم نمی‌افتد.

هر کاری در دنیا حکمتی دارد/ راه دفع بلایا صدقه دادن است

استاد حوزه علمیه قم گفت: خداوند بر این دنیا سیطره دارد و هیچ ذره‌ای در عالم بدون دلیل جابه‌جا نمی‌شود، هر کاری در دنیا حکمتی دارد و هیچ اتفاقی بی‌دلیل در عالم نمی‌افتد.
هر کاری در دنیا حکمتی دارد/ راه دفع بلایا صدقه دادن است

View more posts from this author