هرگونه شایعه‌ای درباره تأیید انتخابات غرب هرمزگان کذب است

هرگونه شایعه‌ای درباره تأیید انتخابات غرب هرمزگان کذب است
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان هرمزگان گفت: هرگونه شایعه‌ای مبنی بر تأیید انتخابات غرب هرمزگان کذب است و شورای نگهبان انتخابات در این حوزه را ابطال کرده است.

هرگونه شایعه‌ای درباره تأیید انتخابات غرب هرمزگان کذب است

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان هرمزگان گفت: هرگونه شایعه‌ای مبنی بر تأیید انتخابات غرب هرمزگان کذب است و شورای نگهبان انتخابات در این حوزه را ابطال کرده است.
هرگونه شایعه‌ای درباره تأیید انتخابات غرب هرمزگان کذب است

دانلود موزیک

View more posts from this author