هرمزگان همدل و همراه برای حفظ یکپارچگی‌اش بیدار است

هرمزگان همدل و همراه برای حفظ یکپارچگی‌اش بیدار است
نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: هرمزگان همدل و همراه برای حفظ یکپارچگی‌اش بیدار است و حرف زور را نمی‌پذیرد.

هرمزگان همدل و همراه برای حفظ یکپارچگی‌اش بیدار است

نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: هرمزگان همدل و همراه برای حفظ یکپارچگی‌اش بیدار است و حرف زور را نمی‌پذیرد.
هرمزگان همدل و همراه برای حفظ یکپارچگی‌اش بیدار است

سپهر نیوز

View more posts from this author