هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است

هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است
مسؤول راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هدف سه ضلع مثلث توطئه علیه ایران را آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان تشکیل می‌دهند که هدفشان فروپاشی نظام است.

هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است

مسؤول راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هدف سه ضلع مثلث توطئه علیه ایران را آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان تشکیل می‌دهند که هدفشان فروپاشی نظام است.
هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است

View more posts from this author