هدف دشمن از فتنه 88 فروپاشی نظام بود/ حرف‌های دو پهلوی بعضی خواص فتنه را ادامه داد

هدف دشمن از فتنه 88 فروپاشی نظام بود/ حرف‌های دو پهلوی بعضی خواص فتنه را ادامه داد
نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان گفت: هدف دشمن از فتنه 88 فروپاشی نظام بود در آن سال حرف‌های دو پهلو و چند پهلوی بعضی از خواص باعث ادامه فتنه شد که البته با درایت مقام معظم رهبری و بیداری مردم نتوانست کار به جایی ببرد.

هدف دشمن از فتنه 88 فروپاشی نظام بود/ حرف‌های دو پهلوی بعضی خواص فتنه را ادامه داد

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان گفت: هدف دشمن از فتنه 88 فروپاشی نظام بود در آن سال حرف‌های دو پهلو و چند پهلوی بعضی از خواص باعث ادامه فتنه شد که البته با درایت مقام معظم رهبری و بیداری مردم نتوانست کار به جایی ببرد.
هدف دشمن از فتنه 88 فروپاشی نظام بود/ حرف‌های دو پهلوی بعضی خواص فتنه را ادامه داد

View more posts from this author