هدف از تشکیل شورای راهبردی دانا دخالت در کار دستگاه‌ها نیست

هدف از تشکیل شورای راهبردی دانا دخالت در کار دستگاه‌ها نیست
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان گفت: هدف از تشکیل شورای راهبردی دانا دخالت در کار دستگاه‌ها و موازی‌کاری نیست.

هدف از تشکیل شورای راهبردی دانا دخالت در کار دستگاه‌ها نیست

رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان گفت: هدف از تشکیل شورای راهبردی دانا دخالت در کار دستگاه‌ها و موازی‌کاری نیست.
هدف از تشکیل شورای راهبردی دانا دخالت در کار دستگاه‌ها نیست

View more posts from this author